KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy do udziału w konkursie

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Jesienny konkurs fotograficzny- nasza dzielnica jest piękna”.

§1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Rada Dzielnicy nr 2  w Katowicach.

§ 2. Tematyka konkursu

Tematem prac (zdjęć) konkursowych jest architektura, przyroda, miejsca i przestrzenie publiczne znajdujące się na terenie Dzielnicy Załęska Hałda, Brynów część zachodnia
w Katowicach.

§ 3. Cele konkursu

Celem konkursu jest przedstawienie interesujących i ciekawych miejsc i zjawisk mających miejsce na terenie Dzielnicy Załęska Hałda- Brynów część zachodnia w Katowicach.

Dodatkowo konkurs ma na celu zachęcenie mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Brynów część Zachodnia oraz Załęska Hałda do podjęcia aktywności związanej z fotografowaniem lub promowanie tej aktywności poprzez wyłonienie zdjęć, które zostaną zaprezentowane w materiałach czy przekazach Rady Dzielnicy (np. kalendarz okolicznościowy, strona internetowa, facebook, witryny informacyjne itp.)

§ 4. Uczestnicy Konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć mieszkańcy i mieszkanki terenu Dzielnicy nr 2, którzy zadeklarują zameldowanie na obszarze Dzielnicy, zwani dalej Uczestnikiem.
 2. W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Przystąpienie Uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej podpisanej imieniem i nazwiskiem jej autora- zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz 922 t.j.)
 5. Zgoda na wykorzystanie i publikację prac jest nieodpłatna.
 6. Uczestnik oświadcza że jest jedynym twórcą Fotografii i przysługują mu do Fotografii autorskie prawa osobiste oraz wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 20218 r. poz. 1191 ze zm.)
 7. Uczestnik oświadcza, że może rozporządzać prawami autorskimi do Fotografii. Prawa autorskie do pracy nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Prace nie naruszają praw osobistych i majątkowych osób trzecich.  Fotografia nie jest opracowaniem czy przeróbką cudzej Fotografii.
 8. Praca zgłoszona na konkurs może być wykorzystana w działalności informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez Radę Dzielnicy nr 2 poprzez upowszechnienie, opublikowanie na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 9. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące naruszenia autorskich praw majątkowych  i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z Fotografii zgodnie z punktem poprzednim, doszłoby do ich naruszenia.
 10. W konkursie nie mogą uczestniczyć prace wykonane przez radnych (miasta oraz dzielnicy) oraz członków ich najbliższej rodziny.

§ 5. Zasady ogólne konkursu

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęcia zgodnie z tematyką konkursu.
 3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace (fotografie) , przy czym może otrzymać jedynie jedną nagrodę.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie Oświadczenia, stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Zdjęcie musi być zapisane w formacie JPG, PNG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 10 MB.
 6. Prace należy przesyłać do dnia 30 listopada 2022 na adres email konkursfotograficzny.rjp2@gmail.com
 7. Prace konkursowe przesłane lub dostarczone po dacie 30.11.2022 nie będą kwalifikowane do konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac konkursowych, o czym poinformuje publicznie.

§ 6. Zasady szczegółowe konkursu

 1. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych czy sepii, korektę zdjęć polepszającą jakość (np. wyostrzenie, rozjaśnienie)
 2. Nie będę akceptowane prace powstałe w wyniku połączenia fotografii np. kolaż, fotomontaż.
 3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby widniejącej na fotografii o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację wizerunku.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz technicznych.
 5. Organizator nie odsyła nadesłanych prac.

§ 7. Termin i sposób składania prac

 1. Konkurs organizowany jest w terminie do 30 listopada 2022.
 2. Prace należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia 30 listopada 2022 na adres email konkursfotograficzny.rjp2@gmail.com
 3. Wysyłając pracę należy wpisać w tytule wiadomości e-mail „Konkurs fotograficzny”. W przypadku braku tematu w tytule wiadomości, organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotwarcie wiadomości.
 4. Otrzymanie pracy konkursowej przesłanej na email zostanie potwierdzone w mailu zwrotnym, a w przypadku złożenia osobiście w siedzibie, podczas odbioru nośnika z wgraną nań pracą.
 5. Każda złożona na konkurs praca otrzyma niepowtarzalny numer.

§ 8. Jury i sposób oceny.

 1. Organizator powołuje Jury Konkursu, w którego skład wchodzą co najmniej trzy osoby złożone z radnych Dzielnicy nr 2. Zadaniem jury jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłonieniem laureatów. Jury wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Jury dokonuje oceny prac konkursowych (fotografii) po zakończeniu okresu trwania konkursu, biorąc pod uwagę technikę ich wykonania, oryginalność, wartość artystyczną, kreatywność oraz zgodność z tematem przewodnim.
 3. Z głosowania Jury sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Jury oraz Sekretarz.
 4. Decyzje Jury są ostateczne.

§ 9. Rozstrzygnięcie Konkursu.

 1. Wśród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace zajmujące kolejno I, II, III miejsce.
 2. Jury może wybrać prace wyróżnione- o liczbie prac wyróżnionych zadecyduje Jury podczas obrad.
 3. Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzców, a także przyznania nagrody ex-aequo.
 4. O decyzji Jury laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 5. Decyzja Jury zostanie ogłoszona na fanpage Rady Dzielnicy nr 2 oraz w gablotach informacyjno-promocyjnych.

§ 10. Nagrody.

 1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla uczestników konkursu:

– nagrodę rzeczową za zajęcie I miejsca wartość bonu podarunkowego  500,00 zł

– nagrodę rzeczową za zajęcie II miejsca wartość bonu podarunkowego 300,00 zł

– nagrodę rzeczową za zajęcie III miejsca wartość bonu podarunkowego 200,00 zł

§ 11. Postanowienia końcowe.

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Pytanie na temat konkursu należy kierować na adres e-mail: konkursfotograficzny.rjp2@gmail.com

Przewodnicząca Rady Dzielnicy nr 2               Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy nr 2

 Jolanta Mendera-Wójcik                                                 Natalia Nowak-Trojnar

                                                             Katowice, dn……………………………

                                                                                             Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie

 1. Tytuł pracy…………………………………………………………………………………………………………
 2. Miejsce wykonania…………………………………………………………………………………………….
 3. Imię i nazwisko autora……………………………………………………………………………………….
 4. Dane kontaktowe- adres zamieszkania na terenie dzielnicy nr 2, telefon, email

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Jesienny konkurs fotograficzny- nasza dzielnica jest piękna”. w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 1781). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1131 ze zm.).

Podpis autora………………………………………………………………………..